Блог

Ръководство Модул №3414 CASIO PRO TREK PRW-3500,3510

ВАЖНО: Режимът на алтиметъра на часовника ви изчислява относителната височина въз основа на промените в барометричното налягане.Тоест алтиметъра се влияе от промените в отчитане на атмосферното налягане.

1.Зареждане на часовника.

Лицето на часовника е със слънчев панел, който генерира енергия от светлина. Генерираната енергия се съхранява във вградена акумулаторна батерия, която контролира работата на часовника.

Часовникът се зарежда всеки път когато е изложен на светлина.

1.1 Енергоспестяващ режим.

Когато е включено енергоспестяването автоматично влиза в режим на заспиване, когато часовникът остане за известно време в район, където е на тъмно.

Таблицата по-долу показва времената на изключване на отделните функции:

 

Излизането от енергоспестяващ режим става като преместите часовника на добре осветено място.

1.2 Времена за зареждане.

Таблицата по долу илюстрира колко часа са необходими за зареждане на часовника до определените нива (Level 5 Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 ):

 

1.3 Основни нива на зареждане на часовника.

Основните нива на зареждане са обузначени както следва:

  • L Автоматичното сверяване,осветлението и сензора са изключени.
  • М Всички функции са включени.
  • HВсички функции са включени. (Напълно заредена батерия).

2. Радио сверяване.

Този часовник получава сигнал за калибриране на време и съответно актуализира настройката си за време автоматично.С автоматичното приемане часовникът изпълнява операцията по получаването всеки ден автоматично до шест пъти.Ако един от тези пъти приемането и сверяването са успешни,то всички останали пъти отпадат до следващото денонощие.За целта часовникът трябва да бъде в обхват за приемане на сигнала от атомните часовници по света.

Важно: Трябва да изберете точно вашата часова зона, за да може часовникът да приема правилните настройки.Часовникът може да не е в състояние да приема сигнал когато сте в определени местоположения като блокови пространства,близо до мобилни телефони,близо до далекопрожоди и други.

2.1 Извършване ръчно получаване на сигнал за радиосверяването.

Използвайте бутон D, за да изберете режим на получаване (R / C), както е показано на изображението:

Една секунда след като R / C се появи на дисплея се появява текста RECEIVED

ще се превърта в горния дисплей.

Задръжте натиснат бутон A, докато на дисплея се появи RC Hold и след това изчезва и ще се появи нивото на сила сигнала (L1,L2,L3).Часовникът трябва да е в статично положение да не се мърда докато не се появи надпис GET или ERR.Ако операцията за получаване е успешна, датата и часа на приемане се появяват на дисплея заедно с индикатора GET.Ако приемането е неуспешно се появява надпис ERR.

Бележка: Може да прекъснете операцията по ръчно приемане на радиосверяване като натиснете който и да е бутон.

2.2 Проверка на последно успешно приемане на сигнал за автоматично сверяване.

Влезте в режим Автоматично сверяване по гореописаният метод и трябва да видите последният час и дата на успешно сверяване.Както е показано на изображението долу.

В режим “Час”, задръжте натиснат бутон “E” за поне две секунди. Първо, SET Hold ще се появи на дисплея и CITY ще се покаже в горния дисплей.След това избраният текущо град ще се покаже в горния дисплей,задръжте бутон “E” докато превъртането на градовете започне.При неизпълнението на никакви операции часовникът автоматично ще се върне в режим “Час” след 2 минути.За градовете на изток натискате бутон A,за западните градове – бутон C.

Натиснете бутон D за показване DST (лятно време).След това натиснете бутон A за настройка.Атоматичната DST (AUTO) настройка работи само тогава когато вашият град поддържа режимът на автоматично приемане на сигнал за автосверяване.

4. Ръчна настройка на датата и часът.

Можете да конфигурирате ръчно настройките за текущото време и дата, когато часовникът не може да получи време от сигнала за автоматичното сверяване.

Задръжте бутон E за поне две секунди.Първо, SET Hold ще се появи на дисплея и CITY ще се покаже в горния дисплей.След това избраният текущо град ще се покаже в горния дисплей,задръжте бутон “E” докато превъртането на градовете започне.Натискайте бутон D, за да преминавате и през другите настройки каоито са показани на снимката:

5. Работа с Компас. (COMP)

Режимът “Цифров компас” използва вграден датчик (сензор) за посока, за да отчете посоките и да покаже определен резултат.Северът се обозначава с три графични сегмента (). Часовникът също така показва буквални указания за посоката, която понастоящем посочва позицията му от 12 часа.

5.1 Как да проверите посоката в момента.

Уверете се, че часовникът е в режим на показване на час.Поставете часовника на равна повърхност. Ако носите часовника, уверете се, че китката ви е хоризонтална (спрямо хоризонта).Натиснете бутон C за стартиране на режим компас (COMP).Около една секунда, след като натиснете C на дисплея ще се появят указатели (три графични сегмента за север, един графичен сегмент за юг, изток и запад), за да посочат север, юг, изток и запад.Посоката ще бъде обозначена и с буквални пътепоказатели и с ъгъл на направление (градуси).Ако четирите посоки (север, юг, изток, запад) и посочващите букви не се появяват на дисплея изчистете паметта на компаса с натискането на бутон E.С натискането на бутон D часовникът се връща към режим час.

5.2 Калибриране на Компас.

За да осигурите правилно отчитане на посоката от този часовник, не забравяйте да извършите калибриране преди да го използвате. Часовникът може да доведе до неправилно отчитане на посоката, ако не извършвате калибриране.

В режим “Компас” задръжте натиснат бутон “E” за поне две секунди.Ще се появи надпис SET Hold след това CALIBRATION ще започне да се превърта в горната част на дисплея.Поставете часовника на равна повърхност и натиснете бутон C за калибриране на посоките.Когато калибрирането е успешно завъртете часовника на 180° и натиснете бутон C отново.Когато процесът на калибриране е успешен на екрана ще се появи текст OK и часовника ще премине в режим компас автоматично.

Не премествайте часовника, докато се извършва калибриране в която и да е посока. Трябва да извършвате калибриране в среда, която е същата като тази, в която планирате да използвате компаса на часовника. Приемането на посока, когато сте близо до източник на силен магнетизъм, може да доведе до големи грешки в показанията на компаса.Точните показания също са невъзможни на закрито, особено в рамките на железобетонни конструкции,концентрации на метал (метални врати, шкафове и др.), жици за високо напрежение, въздушни проводници, домакински уреди (телевизори, персонални компютри, перални машини, фризери и др.).

6. Барометър и термометър.

Този часовник използва датчик (сензор) за измерване на налягането на въздуха (барометрично налягане) и температурата.Графиката на барометричното налягане показва хронологична история на показанията на налягането.Когато индикаторът за барометрична промяна е изключен, графиката показва резултатите до 21 точки отчитане на барометричното налягане (последните 42 часа).Когато индикаторът за барометрична промяна е активиран, графиката показва резултатите до 11 барометрични измервания на налягането (последните 22 часа).Хоризонталната ос на графиката представлява време, като всяка точка значи четене през два часа. Най-дясната точка представлява последното четене.Вертикалната ос на графиката представлява разликата в барометрично налягане и това на точките до него. Всяка точка представлява 1 hPa.

Важно: За да се гарантира правилното функциониране на индикатора за промяна на барометричното налягане, разрешете го на място, където височината е постоянна (като например ложа, лагер или океана).Промяната в надморската височина предизвиква промяна в налягането на въздуха. Поради това правилните показания са невъзможни. Не вземайте показания по време на изкачване или спускане на планина и т.н.Графиката на барометричното налягане, произведена от този часовник, може да се използва за получаване на представа за предстоящи метеорологични условия. Този часовник обаче не трябва да се използва на мястото на инструментите за точност, изисквани за официалното прогнозиране и отчитане на времето.Измерванията на сензора за налягане могат да бъдат повлияни от резки промени в температурата. Поради това може да има грешка в показанията, произведени от часовника.

За да стартирате барометъра, натиснете бутон B.Надпис BARO ще се появи на дисплея, което показва, че отчитане на барометричното налягане и температура са в ход. Резултатът ще се появи на дисплея след около една секунда.Часовникът ще взема четения на всеки пет секунди за първите три минути, а след това на всеки две минути след това.

Калибриране на барометъра и термометъра.

Сензорът за налягане и температурният сензор, вградени в часовника, се калибрират фабрично и нормално не изискват допълнителни корекции. Ако забележите сериозни грешки в показанията на налягането и температурата показани от часовника, можете да калибрирате сензора, за да коригирате грешките.

Когато сте в Режим Час натиснете бутон B, за да влезете в режима на барометъра.След това натиснете и задръжте бутон E за около 2 секунди.Надпис SET Hold ще започне да мига и след това друг надпис TEMP ще се появи.С бутон D местите калибрирането за барометъра и термометъра.С бутоните A (+) и C (-) променяте стойностите.За да ресетнете настройка натиснете бутоните A и C заедно, надпис OFF ще се появи и ще нулира сензорите до нормално показване.За връщане в режим на барометър натиснете бутон E.

7.Алтиметър

Натиснете бутон A, за да влезете в Режим Алтиметър.Натиснете Бутон D за изход от режима.

Часовникът взема показания за надморската височина и показва резултати въз основа на измервания на налягането на въздуха, направени от вграден датчик за налягане.Показванията на височината, показани от часовника, са относителни стойности, които се изчисляват въз основа на барометричното налягане, измерено от сензора за налягане на часовника. Това означава, че промените в барометричното налягане, дължащи се на атмосферни условия, могат да причинят различия в показанията за височината, взети на едно и също място.Също така имайте предвид, че стойността, показана от часовника, може да е различна от действителната височина и / или ниво на морското равнище, посочени за района, в който се намирате.Когато използвате алтиметъра на часовника по време на планинско катерене, препоръчваме редовно да калибрирате показанията му в съответствие с местните указания за надморската височина.

Обикновено налягането на въздуха се понижава, когато височината се увеличава. Този часовник базира измерването си на височина с Международните стандарти за атмосферно налягане (ISA), определени от Международната организация за гражданска авиация (ICAO). Тези стойности определят връзките между височината и налягането на въздуха.Алтиметърът може да измерва надморска височина въз основа на собствените си предварително зададени стойности (първоначален метод по подразбиране) или с помощта на a референтната надморска височина, посочена от вас.

8. Изгрев/Залез

Можете да използвате режима “Изгрев / Залез”, за да потърсите времената за изгрев и залеза за определена дата (година, месец, ден) и местоположение.

Докато сте в Режим Час натиснете бутон D, за да влезете в Режим Изгрев/Залез.Това ще покаже часовете на изгрев и залез към текущата дата въз основа на конкретния градски код, географска ширина и дължина.Времето на изгрев / залез не се показва, когато захранването на батерията е ниско.Преди да опитате да използвате режима Sunrise / Sunset, трябва да конфигурирате настройки за кода на града, географска дължина и географска ширина за местоположението, чийто данни искате да видите.

Докато сте в Режим Час задръжте натиснат бутона E за поне две секунди. Първо, SET Hold ще се появи на дисплея и CITY ще се покаже в горния дисплей. След това, избраният понастоящем градски код и името на града ще се превъртат в горния дисплей. Дръжте бутон E натиснат, докато започне превъртането.Използвайте бутони A (Изток) и C (Запад), за да изберете кода на града, чийто час на изгрев и залез искате да видите.След настройката за желаният от Вас град приключи може да излезете от настройката с натискането на бутон E.

Споделяне: