Блог

Ръководство за модул CASIO 3475

Вашият часовник може да получава GPS сигнали или може да го свържете с телефон, за да получите информация и автоматична настройката за дата и час.

Референция за положение на бутоните
Референция за положение на бутоните

Ако вашият часовник не може да получава GPS сигнали и не може да се свърже с вашия телефон по някаква причина можете да коригирате настройките за време чрез извършване на ръчни операции.

​Сверяване чрез GPS

Настройките за час и ден на часовника могат да бъдат конфигурирани в съответствие с вашата часова зона чрез получаване на GPS сигнал.

Важно: Преди да сверявате чрез GPS сигнал трябва да настроите часовата зона в която се намирате.

В райони, където приемането е лошо, насочете LCD дисплеят на часовника нагоре и се старайте да не го движите.

Приемането на GPS сигнал не е възможно на местата описани по-долу.

 • Където небето не се вижда

 • На закрито (приемането може да е възможно близо до прозорец)

 • Близо до безжична комуникация

 • оборудване или други устройства, които генерират магнетизъм.

​Ръчно получаване на GPS информация за местоположение

Кокато часовника е в режим показване на час натиснете и задръжте бутон А за 2 секунди.Това ще покаже екран с настройки.С бутоните А и D местите курсора нагоре и надолу, бутона С избира менюто на който е курсора.За да изберете ръчно получаване на GPS информация изберете [TIME ADJUSTMENT] след това изберете [TIME+POSITION (GPS)].

Натиснете бутон С това стартира приемането на информажия за местоп оложение.Когато е приета успешно информация за местоположение тя ще бъде показана на дисплея.Ръчно получаване на GPS информация за местоположение

[RECEIVING FAILED] ще се покаже на дисплея, ако не е получена успешно информация за местоположение.

Приемането на GPS сигнал изтощава батрията. Изпълнете го само когато е необходимо.

Натискането на бутон С отново завършва операцията.

Докато сте в менюто [TIME ADJUSTMENT] може да изберете и получаването на GPS сигнал да става автоматично [AUTO].

Важно: Автоматичното получаване на GPS сигнал за сверяване на часа е забранено когато часовника е сдвоен с телефон.

Операция за получаване на информация за времето обикновено отнема някъде от около 10 до 65 секунди.

​Автоматично сверяване на часа

Когато условията по-долу са изпълнени, часовникът автоматично ще получи информация за часа от GPS сигнал. Когато операцията по получаване на информацията е успешна, часовникът вече няма да се опитва да получи a сигнал за останалата част от деня.

Условия за получаване на сигнал:

 • Когато часовнка работи в режим показване на часа

 • Времева линия между 6:00 и 22:00

 • Часовнка да е поставен близо до прозорец насочен с лице срещу дневната светлина поне за 2 мминути (това ще активира режим на прием на сигнал)

​Ръчно настройване на дата и час

Можете да използвате процедурата по-долу, за да регулирате ръчни настройки за дата и час на часовника, когато приемането на GPS сигнал или свързването с телефон не е възможен по някаква причина.

Настройка за Часова зона (Home City)

Докато сте в нормален режим на показване на часа натиснете бутон А, за да влезете в екрана с настройки.Натискайте бутони А и D за да местите курсора на желаната настройка която е [HOME TIME].Натиснете бутон С.Натискайте пак бутони А и D, за придвижвате курсора.Натиснете бутон С когато стигнете до желания от вас град.

След това ще се изпише [SETTING COMPLETED] на дисплея.Накрая натиснете бутон Е, за да излезете от екрана с настройки.

Настройка за лятно часово време [DST]

Ако сте в район, който спазва лятото време, можете също да активирате или деактивирате лятото време.

Бележка:

 • Първоначалнота настрийка за лятно часово време настройката за всички градове е [AUTO]. В много случаи [AUTO] ви позволява да използвате часовника без ръчно превключване между лятно и стандартно време.

За да настроите лятно чавово време повторете горните настройки но този път от менюто изберете [DST].Ползвате бутоните А и D за местене на курсора за желаното меню.Имате 3 опции:

 • [AUTO] – автоматична настройка на лятно време

 • [OFF] – винаги стандартно време

 • [ON] – винаги включено лятно време

Настройка на дата и час (Manual Time Adjustment)

Можете да използвате процедурата по-долу, за да регулирате ръчни настройки за час и ден на часовника, когато Приемане на GPS сигнал или комуникация с телефон не е възможен по някаква причина.

Докато сте в нормален режим показване на часа използвайте вече гореописаната процедура.

Натиснете и задръжте бутон А ще се покаже дисплея с настройките.

С бутоните А и D местите курсора до желаната настройка.В случая ни трябва настройка за време (дата,час и т.н).

От менюто изберете [TIME ADJUSTMENT] и натиснете бутон С за избор.Използвайте пак бутони А и D докато видите настройка [MANUAL].Пак натиснете бутон С за избор.

Малък курсор ще се появи под часа.Натискайте бутони А и D за смяна на часа.с Натискането на бутон С запаметява настройката и курсора се премества под настройване за минутите.По същия начин натискате бутони А и D, за да месите минутите.И с бутон С запаметявате и курсора се мести под настройката за година. Натискайте бутони А и D за смяна на година и с бутон С запаметява и курсора се мести под настройката за месец. Натискайте бутони А и D за смяна на месеца.Бутон С запаметява и курсора се премества под настройка на деня. Натискайте бутони А и D за смяна на деня и бутон С за запаметяване.След като сте настроили всичко натискате бутон С, за да потвърдите промените до сега (дата,час,година и т.н.).

 • [YES] – запазва текущо извършените промени

 • [NO] – отхвърля текущо извършените промени

 • [RETURN] – връща се отново на екрана за ръчно настройване на време

Натиснете бутон С на избраната между горните 3 опции и завършване на операцията.

След завършването на операцията [SETTING COMPLETED] ще се появи на дисплея за няколко секунди след което екрана за настройка на времето (дата,час) пак ще се появи.

Натиснете бутон Е, за да излезете от него.

​Превключване между 12-часов и 24-часов режим

Можете да посочите 12-часов формат или 24- часов формат за показване на часа.

Докато сте в режим показване на час (нормален режим) натиснете и задръжте бутон А за поне 2 секунди.Това ще изведе екрана с настройки на часовника.Използвайте бутони А и D, за да навигирате през отделните настройки малкият курсор се мести и застава на позиция на дадена опция.Изберете [TIME ADJUSTMENT] и пак с бутоните А и D навигирайте курсора до [12/24H].Натискате бутон С.Изберете желаната настройка и запаметете с бутон С.На дисплея ще се появи надпис [SETTING COMPLETED] и след това пак ще се върне екрана с настройки.Натискате бутон Е 2 пъти поредни,за да излезете от екрана с настройки.

Докато 12 часов режим е избран знакът [P] ще се показва, за да показва, че е в часовете следобед.

Бележки:

 • Този часовник не е със специално предназначение измерващ инструмент. Измерване показанията на функцията са предназначени за само обща справка.

 • Всеки път, когато използвате цифров компас на този часовник за сериозни преходи, планинско катерене или други дейности, не забравяйте винаги да вземете със себе си друг компас за потвърждаване на показанията.

 • Режимът на алтиметър на часовника изчислява и показва относителна надморска височина въз основа на показания за барометрично налягане регистрирани от неговия сензор за налягане. Поради това стойностите на надморска височина от часовника може да са различни от вашата действителна надморска височина и/или надморска височина, посочена за района, в който се намирате.

Ако срещате проблеми с настройването на часовника обадете ни се ще се радваме да помогнем.

Споделяне: